Zwroty i reklamacje

Składanie reklamacji

Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@max-hurt.pl lub pisemnie na adres: ul. Aleja Zwycięstwa 17, 26-020 Chmielnik.

W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Aleja Zwycięstwa 17, 26-020 Chmielnik.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 

Zwrot towaru

Każdemu konsumentowi korzystającemu z możliwości dokonania zakupów na odległość (np. przez Internet) przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy. Każdy towar kupiony przez internet, konsument może w ciągu 14 dni zwrócić. Wskazany termin liczy się od momentu otrzymania kupionego towaru. Konsument może zwrócić towar bez konieczności podania powodu swojej decyzji.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wygenerowanie oświadczenia jest możliwe również za pośrednictwem generatora dokumentów – generator jest dostępny TUTAJ.